Print header

Junaki našega časa

Slovenska filantropija je podelila nazive za odlično organizirano prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju osnovnim in srednjim šolam ter letos prvič tudi dijaškim domovom. Z natečajem JUNAKI NAŠEGA ČASA vabimo pedagoške delavce, da v svoje delo z otroki in mladostniki vključujejo prostovoljstvo kot vrednoto in pristop k sodelovanju, medsebojnemu spoštovanju, razvijanju empatije, sprejemanju različnosti, medgeneracijskemu sodelovanju ter osebnostni rasti mladih v najboljšem pomenu besede.

Naziv so vse šole prejele za dobo treh let.

Junaki našega časa 2016/2017

OŠ Miren, POŠ Bilje

Podružnično šolo Bilje obiskuje samo 57 učencev prve oz. druge triade, a med njimi so zelo resni in odgovorni prostovoljci. Njihova mentorica Lilijana Kavčič je zastavila več prostovoljskih aktivnosti. Šest prostovoljcev 4. in 5 . razreda je v tem šolskem letu opravilo več kot 150 ur prostovoljskega dela na področju pomoči starejšim, učne pomoči in različnih animacij v podaljšanem bivanju za mlajše otroke, sodelovali pa so tudi pri izvajanju humanitarnih akcij, zasadili zeliščni vrt in še bi lahko naštevali. Prostovoljstvo na šoli poteka na željo otrok in staršev, ki so v prejšnjem šolskem letu v okviru interesne dejavnosti prostovoljstvo ugotovili, da jim je prostovoljsko delo prineslo toliko, da z njim ne bi želeli prenehati in zato z delom nadaljujejo neformalno.

OŠ Kuzma

Na OŠ Kuzma se že dolgo posvečajo medgeneracijskemu sodelovanju in prostovoljstvo se je  trdno zasidralo v življenje in delo šole. Starejši občani in mladi prostovoljci se srečujejo v najrazličnejših aktivnostih skozi vse šolsko leto. Letos je 11 prostovoljcev opravilo skupaj okoli 180 ur dela. Zanje kot mentorica skrbi Suzana Farič. Skupina štirih prostovoljk 6. razreda pa je svoje sodelovanje še nadgradila. Vse leto so obiskovale starejšo osamljeno gospo, ji pomagale pri gospodinjskih opravilih, skidale sneg, prinašale drva, se lotile pomladanskega čiščenja, ji okrasile dom ob praznikih. Na šoli so na svoje prostovoljce zelo ponosni, saj dokazujejo, da prijateljstvo, spoštovanje in prijaznost še živijo.

OŠ Grad

Prostovoljci na OŠ Grad so skupina 21 otrok, učencev prve in druge triade, ki so aktivni pri pomoči starejšim, pri čemer jih kot mentorica podpora Renata Ropoša Januš. S prostovoljstvom so želeli starejše posameznike, ki živijo sami, razveseliti v prazničnem času, ko je osamljenost še posebej težka. Želeli so vsaj za nekaj trenutkov razveseliti ljudi s prijaznostjo, igrivostjo in majhno pozornostjo, pa tudi vzpostaviti vezi za nadaljnje sodelovanje. Povezali so se z območno organizacijo Rdečega križa, v predbožičnem času spekli piškote ter obiskali 24 občanov, pred veliko nočjo pa 17. V tem šolskem letu so skupaj opravili več kot 300 ur dela. Akcija je bila zelo odmevna, saj še nihče doslej ni organiziral prostovoljske akcije z namenom osrečiti ljudi, druge vrste pomoči so bile namreč predvsem materialne.

OŠ Sladki Vrh

Prostovoljski projekt na OŠ Sladki Vrh nosi naslov Mislim, torej sem! Namenjen je starejšim občanom in krepitvi njihovega spomina ter preprečevanju demence. Prostovoljci s starejšimi izvajajo delavnice za krepitev in ohranjanje možganske kondicije, s tem pa jih skušajo ohranjati miselno aktivne in jih spodbujati tudi sicer k čim aktivnejšemu življenju. V tem šolskem letu je aktivnih 14 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 168 ur dela. Mentorica in idejni vodja projekta je Smiljana Valcl, ki pripravlja materiale za aktivnosti s starejšimi. Vsak otrok dela z eno starejšo osebo. Učenci prostovoljci se izjemno dobro ujamejo z uporabniki. OŠ Sladki Vrh je s tem načinom dela tudi promotor prostovoljstva mladih v Občini Šentilj.

OŠ Antona Aškerca Velenje

Na OŠ Antona Aškerca Velenje so v tem šolskem letu prostovoljstvo načrtno zastavili prvič, koordinira pa ga Janja Vivoda. V prostovoljstvo je vključenih 12 učencev 5. in 6. razreda, ki so doslej opravili 282 ur dela. Mladi prostovoljci pomagajo pri usvajanju bralnih veščin, vključujejo se v socialno življenje vrtčevskih otrok, se družijo z otroki s posebnimi potrebami, jim pomagajo razvijati gibalne spretnosti ter se z njimi srečujejo v najrazličnejših aktivnostih. Koordinatorici pri tem pomaga še sedem mentoric in sicer ena iz šole, dve iz vrtca in štiri iz centra za otroke s posebnimi potrebami. Prostovoljci malčkom v vrtcu po besedah vzgojiteljic prinašajo dinamiko in veliko smeha, otrokom s posebnimi potrebami pa so z veliko mero zrelosti in odgovornosti omogočili dragoceno podporo pri plesnih uricah.

OŠ Zreče

Na OŠ Zreče je 15 prostovoljcev – Smetkocarjev, ki s »smetko stražo« skrbijo za urejenost okolice šole. V tem šolskem letu so opravili doslej 447 ur dela, s katerim so dosegli, da pred šolo in okrog nje skoraj ni več drobnih smeti. Poleg tega tudi letos skrbno nadzirajo ločevanje odpadkov v razredih. Uredili so »smetne« kotičke v šolski knjižnici, tajništvu, kuhinji, učiteljski jedilnici, kuhinji za gospodinjstvo. Zbrali so tudi že več kot 4 tone papirja, poudarjajo pa, da so ob tem predvsem ohranili kar nekaj dreves. Za motiviranje vseh učencev za zbiranje plastenk so posneli pravi reklamni spot. Mentorica Smetkocarjev, ki ekološko ozaveščenost širijo tudi izven šole, je Jana Deželak.

OŠ Livada Ljubljana

OŠ Livada v Ljubljani združuje učence iz mnogih držav, kultur in jezikovnih skupin. Letos je na šoli aktivnih 30 prostovoljcev od 3. do 9. razreda, ki so doslej skupaj opravili 545 ur. Koordinatorica in srce prostovoljstva na šoli je Natalija Veselič Martinjak, ki je k mentorstvu prostovoljcem pritegnila še 12 sodelavcev. Prostovoljske aktivnosti se vrstijo druga za drugo, nekatere pa potekajo stalno: zbiranje šolskih potrebščin in igrač za otroke v azilnem domu, druženje s starejšimi, pomoč pri učenju, pomoč varovancem društva Sonček, urejanje okolice šole, pomoč v knjižnici in pri sporazumevanju v slovenskem jeziku itd. Prostovoljstvo spodbuja dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo, drobna dejanja prijaznosti, pa tudi razvijanje pozitivne samopodobe, potrpežljivosti, odgovornosti in empatije.

OŠ Lucija

Na OŠ Lucija je v tem šolskem letu prostovoljstvo naredilo nov razvojni korak. Svoj projekt Učimo se in pišemo domače naloge skupaj oziroma UPS PROSTOVOLJSTVO prinaša pomoč učencem, ki imajo težave pri nalogah in učenju. 28 mladih prostovoljcev je poleg redne učne pomoči dalo vrsto novih predlogov aktivnosti, ki so jih tudi izvedli: zbiralne akcije za ljudi in živali v stiski, akcija Bodi zvezda – ne meči petard, obisk doma starejših, snemanje video filma, ustvarjanje pesmi o pomenu prostovoljskega dela, poslikava majic z logotipom prostovoljske aktivnosti UPS in še bi lahko naštevali. V večjih akcijah se prostovoljcem pridružijo tudi drugi učenci. Za mentorstvo skrbi kar šest mentorjev: Ana Horvat, Denis Rosanda, Sonja Požar, Tina Manfreda, Blanka Jerman in Kim Pletikos. Prostovoljci so doslej opravili že več kot 840 ur dela.

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana razvija prostovoljstvo na petih področjih, ki jih imenujejo kar Čufarjeva dlan: Moj prijatelj&Sam doma, vrstniška mediacija, humanitarne akcije Daj naprej, Eko frajerji in tutorstvo. V vseh teh prostovoljskih aktivnostih sodeluje 55 učencev, kar je na šoli z okoli 400 učenci zelo veliko. Projekt Moj prijatelj&Sam doma povezuje vrstnike in tudi starejše učence z mlajšimi in je odziv na potrebo po smiselnem druženju v popoldanskem času, ko je veliko učencev samih doma ali pa se potikajo naokrog. 33 prostovoljcev od 3. do 9. razreda opravi tedensko skupaj 35 ur prostovoljskega dela, tako da je bilo do prijave na ta natečaj opravljenih že 1050 ur dela. Mladi prostovoljci delajo pod mentorstvom Ksenije Turšič in Lee Lenček.

Srednja šola Črnomelj

Za prostovoljstvo na Srednji šoli Črnomelj skrbi mentorica Janja Jankovič. Dijaki se kot prostovoljci vključujejo na različna področja: obiskujejo starostnike v domovih za starejše, otroke s posebnimi potrebami, pomagajo osnovnošolcem in srednješolcem z učnimi težavami, učijo starejše uporabljati pametne telefone in prostovoljijo na veterinarski postaji. Delo opravljajo redno enkrat tedensko, sodelujejo pa tudi pri različnih drugih dejavnostih na šoli in v kraju. Aktivno se vključujejo v humanitarne aktivnosti pri zbiranju hrane za socialno šibke, pripravili pa so tudi dobrodelno prireditev Dijaki dijakom. Marca letos so sami organizirali teden prostovoljstva. Jedro prostovoljstva predstavlja skupina 15 dijakov, ki so doslej skupaj opravili 540 ur dela.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je prostovoljstvo prisotno že vrsto let, saj na šoli spodbujajo medsebojno spoštovanje, nenasilje, zagotavljanje človekovih pravic in upoštevanje demokratičnih vrednot. Prostovoljstvo na šoli koordinira Mojca Saje Kušar, kot mentorji pri posameznih aktivnostih pa sodelujejo Marjeta Šlajpah Godec, Dragica Volf Stariha in Darko Pandur. Dijaki prostovoljci obiskujejo starejše, nudijo učno pomoč drugim dijakom, izvajajo akcije zbiranja papirja in drugih materialov in s tem širijo ekološko ozaveščenost. Z zbranimi sredstvi pomagajo posameznikom v okolju, ki se znajdejo v stiski. V zbiralne in ekološke akcije je vključenih večina dijakov, aktivnih prostovoljcev na šoli pa je letos 39. Skupaj so opravili 521 ur prostovoljskega dela.

Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

V Dijaškem domu, ki deluje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška Maribor, so prostovoljske aktivnosti usmerili na medgeneracijsko področje. Letos pripravljajo že šesti medgeneracijski tabor, ki bo potekal v juniju. Evalvacije dosedanjih taborov kažejo, da udeležencem prinašajo pridobivanje socialnih veščin, krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti, razvijanje empatije in solidarnosti, gradijo zaupanje med generacijami, spodbujajo sprejemanje različnosti in osmišljanje življenja, pa tudi rušijo stereotipe, krepijo sožitje in vseživljenjsko učenje. Prostovoljstvo koordinira ravnateljica, Lidija Hamler, kot mentorja pa ji pomagata Gregor Rusjan in Jaka Žižek. V tem šolskem letu je aktivnih 9 dijakov prostovoljcev, ki so skupaj opravili že vsaj 360 ur dela.

Vsem junakom čestitamo z željo, da se v prihodnjih letih tem šolam in dijaškemu domu pridruži še veliko tistih šol in dijaških domov, ki se lahko upravičeno pohvalijo z dobro organiziranim in uspešnim prostovoljskim delom.

Fotografije s podelitve si lahko ogledate tukaj.

Natečaj za šolsko leto 2016/2017

Vsi slovenski učenci lahko postanejo Junaki našega časa. Kako? Z aktivnim prostovoljskim delom, s pomočjo ljudem v stiski, z odzivanjem na potrebe v svojem okolju.

Objavljamo natečaj za osnovne in srednje šole ter dijaške domove za šolsko leto 2016/2017  in dve različni prijavnici: za šole, ki so naziv že prejele in ga bodo letos želele potrditi (povezava na potrditev) in za vse tiste, ki ga bodo v tem šolskem letu pridobivale prvič (povezava na prvo prijavo).

Natečaj je odprt do 21. aprila 2017.

Informacije: Nevenka Alja Gladek, 01 430 12 88, ofwfolb/bmkb/hmbeflAgjmbouspqjkb/psh

JUNAKI NAŠEGA ČASA 2016

OSNOVNE ŠOLE

OŠ Vransko – Tabor

OŠ Vransko – Tabor se s prostovoljstvom lahko upravičeno ponaša že vrsto let. Za 35 mladih prostovoljcev letos skrbita dve mentorici: Sanja Draksler in Katja Završnik. Krožek prostovoljno delo je nosilec dogajanj, v katera se ob akcijah vključuje celotna šola. Vsako leto pripravijo prostovoljsko akcijo v okviru Dneva za spremembe, stalno izvajajo akcije zbiranja in razdeljevanja oblačil in obiskujejo stanovalce bližnjega doma upokojencev. Njihova posebnost je Izmenjevalnica, ki pomeni povabilo in možnost z izmenjavo igrač, knjig, družabnih iger in drugih stvari, ki lahko zamenjajo lastnika. Učenci tako prinašajo in odnašajo stvari iz posebne omare, za gladko izmenjavo zanimivih stvari pa skrbijo prostovoljci. V tem šolskem letu je 32 prostovoljcev do prijave na natečaj opravilo 903 ure prostovoljnega dela.

OŠ Preska

Na OŠ Preska se prostovoljstvo razvija iz leta v leto in na različnih področjih po mentorstvom Romane Frankovič. Prepoznavna stalnica je njihovo povezovanje s centrom starejših Medvode, kjer mladi prostovoljci vodijo različne delavnice, pa tudi sodelovanje v otroško-mladinskem programu BIVAK, ki spodbuja kakovostno preživljanje prostega časa. Decembra so organizirali izmenjavo stvari in doživeli izjemen odziv. Aprila so pripravili dobrodelni teden za živali, kot novost pa letos uvedli akcijo Knjiga je zakon. Pobudo sta dali dve starejši učenki in jo skupaj z drugimi prostovoljci tudi ustvarjalno realizirali, posledica pa je, da bralne urice redno obiskuje več kot 40 učencev, ki radi segajo po knjigah za izposojo. Pravkar je za njimi pravi prostovoljski tabor, ki ga organizirajo kot vseslovenskega in zato ste nanj vabljeni vsi – ker ste letošnjega zamudili, pa naslednje šolsko leto. V šestih aktivnosti je bilo v tem šolskem letu opravljenih 430 ur dela, ki ga je izvajala vrsta učencev različnih generacij, 13 učencev pa je opravilo po 24 ali več ur prostovoljskega dela in si zato resnično zasluži naziv Junaki našega časa.

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana razvija prostovoljstvo na petih področjih, ki jih imenujejo kar Čufarjeva dlan: Moj prijatelj&Sam doma, vrstniška mediacija, humanitarne akcije z naslovom Daj naprej, Eko frajerji in tutorstvo. V vseh teh prostovoljskih aktivnostih sodeluje okoli 50 učencev, kar je na šoli z okoli 400 učenci res zelo veliko. Na natečaj so prijavili projekt Moj prijatelj&Sam doma, ki je na šolo prinesel nov pogled na življenje v šoli – povezovanje med vrstniki in starejših učencev z mlajšimi. Projekt je odziv na potrebo po smiselnem druženju v popoldanskem času, ko je veliko učencev samih doma ali pa se potikajo naokrog. Dolgčas so pregnali z aktivnostmi starejših učencev v podaljšanem bivanju. Prostovoljstvo poteka v podaljšanem bivanju, ko je čas za samostojno učenje, in v času jutranjega varstva, ko poteka branje pravljic. 33 prostovoljcev od 3. do 9. razreda opravi tedensko skupaj 38 ur prostovoljskega dela, tako da je bilo do prijave na ta natečaj opravljenih že 868 ur dela. Mladi prostovoljci delajo pod mentorstvom Ksenije Turšič in Lee Lenček. Posebej želimo izpostaviti prostovoljsko akcijo, v kateri so aprila obiskali otroke v azilnem domu v Ljubljani, zanje pripravili različne igre in delavnice ter jim podarili igrače. Od njih so se po prijetnem popoldnevu poslovili z vprašanjem: kdaj pridemo spet?

OŠ Šmartno pri Litiji

Na OŠ Šmartno pri Litiji usklajeno spodbujata mlade prostovoljce Mojca Jurca kot koordinatorica in Vlasta Tacer kot mentorica interesne dejavnosti. Prostovoljsko se je letos vključevalo 39 učencev, ki so skupaj opravili več kot 742 ur – več zato, ker vseh opravljenih ur sploh niso uspeli zabeležiti. Na šoli namreč stalno poteka spremstvo prvošolčkov na avtobus, učenje angleščine za mlajše učence, pomoč v podaljšanem bivanju, učna pomoč, obiskovanje starejših občanov na domovih in v domu upokojencev, poleg stalnih aktivnosti pa prostovoljci pripravijo še vrsto posebnih akcij. Zbirali so zamaške, rabljene mobitele in igrače za humanitarne organizacije, sredstva za dečka, ki je potreboval operacijo v tujini, za Dan za spremembe spodbujali medsebojno spoštovanje, pred koncem leta šivali zahvalne »objemčke« za vse, ki so s prostovoljskim delom prispevali k boljšemu počutju vseh, zbirali in urejali prispevke o prostovoljstvu za šolski časopis, pripravili pa so tudi akcijo urejanja šolske okolice, ki bo potekala v tem mesecu. Pravijo, da s svojim delovanjem krepijo zavest, da lahko prav vsak posameznik veliko prispeva h kakovostnejšemu sobivanju, učenci – prostovoljci pa pridobivajo samozavest, znanja, izkušnje, prepoznavajo svoje moči in interese, izkažejo pa se lahko tudi učenci, ki se soočajo z učnimi ali drugimi težavami.

OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Na OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani prostovoljci delujejo na področju, ki je ključno za uspešnost vseh učencev. V tem šolskem letu je 17 prostovoljcev, učencev od 7. do 9. razreda, aktivnih na dveh področjih: 10 jih nudi pomoč pri branju, 7 pa pri domačin nalogah in učenju.Bralni prijatelji spodbujajo učence razredne stopnje, ki imajo težave pri branju in bralnem razumevanju, zato se prostovoljec in učenec dobivata enkrat tedensko. Prostovoljci ustvarjalno prispevajo ideje za motiviranje mlajših učencev za branje ter skupaj obiskujejo knjižnico in izbirajo knjige. Prostovoljci so vzorniki mlajšim učencem in imajo z njimi lep, spoštljiv in zaupen odnos. Pomoč pri domačih nalogah in učenju poteka v podaljšanem bivanju. Prostovoljci pomagajo predvsem tistim učencem, ki potrebujejo za naloge veliko časa in energije. So tudi podpora učitelju v podaljšanem bivanju in zgled mlajšim učencem. Prostovoljstvo na šoli je utemeljeno na dejanski potrebi, ki prinaša pozitivne učinke tako mlajšim kot starejšim učencem. Branje v prijetni družbi sčasoma postane tudi za tiste, ki jim predstavlja trd oreh, tekoča in zanimiva dejavnost, domače naloge pa povsem obvladljiva dolžnost. Šola je z razvojem te oblike prostovoljstva naredila velik korak, s katerim ne izboljšuje le učnega uspeha, ampak tudi povezuje, zbližuje, krepi občutek lastne vrednosti. Mentorici Tanja Šraj in Mojca Bohinc sta mladim prostovoljcem do prijave na natečaj našteli 190 opravljenih ur.

OŠ Lucija

Na OŠ Lucija se je v tem šolskem letu prostovoljstvo razvijalo na dveh ravneh: kot nadaljevanje projekta Učimo se in pišemo domače naloge skupaj ali na kratko UPS in kot odziv na pobudo osmošolca, ki je ravnateljici predstavil idejo zbiranja vsega potrebnega za živali v Obalnem zavetišču za zavržene živali. Mentorja Ana Horvat in Denis Rosanda sta zastavila zelo resno in se lotila dela pri koreninah, a z jasno vizijo. Prostovoljstvo je namreč na šoli že potekalo v obliki učne pomoč, a je po upokojitvi takratne mentorice povsem zamrlo. Prav 4 učenci 8. razreda, ki so bili na začetku sami deležni pomoči prostovoljcev, so predlagali, da se dejavnost oživi. Na sestankih od novembra dalje so oblikovali skupino prostovoljcev, zapisali svoja pravila delovanja, sestavili seznam idej za aktivnosti, si razdelili delo in posebne zadolžitve od fotografiranja do računalniških predstavitev prostovoljstva in zaključnega druženja. Sliši se neverjetno, ampak doslej so poleg 489 ur opravljenih ur učne pomoči pod mentorstvom Denisa Rosande napisali in posneli prostovoljsko himno in predstavitveni filmček. Prostovoljcev je 21, v poprečju so opravili med 25 in 33 ur. Vseh prostovoljskih ur niso mogli niti zabeležiti, ponosni pa so, da so v UPS uspeli pridobiti tudi nekaj učencev, ki se sami ne znajo vključiti v skupino ali pa jih celo skupnost ne sprejema.

OŠ Simona Jenka Kranj

Prostovoljstvo na OŠ Simona Jenka v Kranju poteka z namenom širjenja vrednot, ki povezujejo in soustvarjajo odprto, prijazno in spoštljivo šolsko klimo. 17 mladih prostovoljcev 7., 8. in 9. r pomaga pri učenju sošolcem z učnimi težavami. Z delom so začeli letos januarja in doslej opravili že približno 350 ur. Poleg tega so se na letošnji Dan za spremembe odzvali tako, da so medsebojnemu prijateljstvu in gradnji spoštovanja na šoli namenili kar teden dni. Starejši učenci so obiskali mlajše in skupaj izdelovali zlate ribice, simbol prinašalca sprememb v akciji Dan za spremembe. V tem šolskem letu so naredili pomemben korak naprej k razvijanju solidarnosti, dobrih medsebojnih odnosov in prostovoljstvo umestili v svoj način delovanja pri širjenju vrednot. Mentorica prostovoljcev je Bogdana Mikša.

OŠ Livada Ljubljana

OŠ Livada s prostovoljstvom diha že več let. Šolo zaznamuje medkulturnost, saj imajo učence iz mnogih različnih držav, kultur in jezikovnih skupin. Različne oblike prostovoljstva razvija 5 učiteljic, vse prostovoljske aktivnosti na šoli pa koordinira Natalija Veselič Martinjak. Vse učiteljice so tudi same prostovoljke. Pri prostovoljskih aktivnostih se povezujejo z Društvom Sonček, OŠ Janeza Levca, Delovnim centrom Dolfke Boštjančič, Centrom starejših Trnovo in Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 29 mladih prostovoljcev in 20 učencev 1. a razreda je do prijave na natečaj opravilo 411 ur dela na področju pomoči beguncem, socialno šibkim otrokom, starejšim občanom, mlajšim učencem, pa tudi policistom in vojakom. Prav ta zadnja aktivnost je posebej zanimiva: učenci 1. razreda so predlagali, da bi za policiste in vojake, ki so novembra lani vse dneve in noči delali na mejah naše države zaradi begunske krize, zbrali tisto, kar gotovo potrebujejo – vrečke za čaj in vitaminske tablete, da bi se ogreli in okrepili. Po koncu akcije zbiranja so na šolo povabili predstavnika policije, ki je bil presenečen, vesel in ganjen, ker česa podobnega policisti še niso doživeli. Podarjene čajne vrečke in vitamine je prevzel z zagotovilom, da bodo prišli v prave roke ter se v imenu slovenskih policistov in vojakov tudi zahvalil.

OŠ Zreče

Oš Zreče je v tem šolskem letu prostovoljsko združil projekt Bodi smetko car. Pri tem ekološkem projektu je za koordiniranje vseh aktivnosti skrbela Jana Deželak. V decembru 2015 so začeli z načrtovanjem aktivnosti, da bi poskrbeli za lepo urejenost šolske okolice in začeli dosledno ločevati odpadke na šoli. Organizirali so Smetko stražo, ki še vedno nadzira navade učencev in tudi drugih na šoli, okoljske aktivnosti pa so povezali z ustvarjalnimi: izvedli so likovni natečaj za vse učence, ki so oblikovali simbole za posamezne odpadke, v sodelovanju z DPM Zreče poslikali majice za prostovoljce, ki so pobirali smeti oziroma uniformiranje Smetko carje, poenotili zunanjo podobo košev za posamezne vrste odpadkov in jih polepšali z ilustracijami, posneli so celo oglas za ozaveščanje učencev k ločevanju odpadkov in skrbi za čisto okolje. Povzetek projekta Bodi smetko car so prostovoljci predstavili v vseh razredih predmetne stopnje, za mlajše učence pa so to izvedle učiteljice. V dveh mesecih je 35 učencev opravilo 517 ur prostovoljskega dela, a se projekt še ni končal: smetko straža deluje še naprej in ker je ekipa navdušena, načrtujejo nadaljevanje tudi jeseni.

OŠ Maksa Durjave Maribor

Mentorici Blanka Kovačec in Anja Hrnčič skrbita za res široko paleto prostovoljskih aktivnosti na OŠ Maksa Durjave Maribor. 32 prostovoljcev je do prijave na natečaj opravilo že 1205 ur prostovoljskega dela na petih področjih. V projektu Simbioza so med zimskimi počitnicami starejše občane učili računalništva, v aprilu pa so povabili starejše v Simbiozi giba oz športno rekreacijo; z babicami in dedki so se gibali vsi učenci od 1. do 4. razreda, pri tem pa so pomagali še 4 prostovoljci. Imajo tudi 7 prostovoljcev – tutorjev, ki pomagajo mlajšim, predvsem tistim z učnimi težavami, in se z njimi redno srečujejo. Poleg tutorstva izvajajo tudi projekt zaščitništvo, v katerem devetošolci tkejo vezi s prvošolčki. Vsak prvošolček dobi svojega zaščitnika, učenca 8. Ali 9. R. Namen projekta je krepitev občutka varnosti mlajših učencev, povezovanje različnih generacij učencev, poglabljanje pripadnosti šoli in skupnosti, razvijanje odgovornosti pri starejših učencih in razvijanje dobrih medsebojnih odnosov. Učencev – zaščitnikov je 24. Vsak od prostovoljcev je opravil doslej najmanj 20 ur, največ pa lanskoletna prejemnica naziva Junaki našega časa kot posameznica, Linda Buzhala – kar 85.

SREDNJE ŠOLE

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto je že pred več kot 10 leti vzpostavila prostovoljstvo dijakov v novomeški bolnišnici, ki ga uspešno razvija vse do danes. Pod mentorstvom Mojce Simončič v tem šolskem letu 4 dijakinje obiskujejo otroški oddelek in so skupaj opravile 56 obiskov pri malih bolnikih. Pod mentorstvom Glorie Šepec dela 54 dijakov, ki obiskujejo kirurški, internistični, nevrološki, pljučni in infekcijski oddelek, do prijave na ta natečaj pa so skupaj opravili 739 obiskov. Kot mentorice jih v bolnišnici spremljajo glavne medicinske sestre na posameznih oddelkih. Vseh 58 prostovoljcev je v bolnišnici do prijave na natečaj opravilo 795 ur dela. Vsako leto uvodoma izobrazijo nove prostovoljce na posebnem usposabljanju, prostovoljci pa poleg rednega obiskovanja bolnikov pripravljajo priložnostne razstave, polepšajo bolnišnično okolje ob praznikih, sodelujejo na nacionalnih prostovoljskih dogodkih, pripravljajo materiale za humanitarne akcije, skrbijo za informiranje o svojem delu in promocijo prostovoljstva. Letošnji Dan za spremembe so izkoristili za vrsto aktivnosti, od obiskov pri pacientih do promocije zdrave prehrane ter zbiranja prispevkov za nakup košaric za razkužila. Z zbranimi sredstvi so kupili tri košarice in jih podarili bolnišnici v Novem mestu. Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto predstavlja s svojim stalnim angažiranim in odlično organiziranim prostovoljskim povezovanjem z bolnišnico izjemen primer dobre prakse v našem prostoru.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Prostovoljci Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani svojo pozornost usmerjajo večinoma v delo s starejšimi in skrb za živali. V aktivnostih sodelujejo dijaki Živilske šole, Gimnazije in veterinarske šole ter študentje Višje strokovne šole. Za delo 35 mladih prostovoljcev skrbi 5 mentoric, njihovo delo pa koordinira Tanja Kek, ki je tudi osrednja motivatorka prostovoljstva na šoli. Zaradi povezovanja med šolami, različnih obveznosti dijakov in študentov in usklajevanja terminov s starejšimi kot uporabniki je koordiniranje prostovoljstva resničen izziv. Mladi prostovoljci povezujejo generacije in krepijo solidarnost med njimi, hkrati pa skušajo po najboljših močeh prispevati k izboljševanju kakovosti življenja vseh udeleženih v aktivnostih. Svoje delo so zastavili v petih aktivnostih. To so: medgeneracijske gibalne urice, bralni krožek, medgeneracijske ustvarjalne delavnice, medgeneracijske računalniške delavnice in skrb za živali. Pri skrbi za živeli so izvedli prostovoljsko akcijo ohranjanja dvoživk, pri čemer so se povezali s Herpetološkim društvom. Poleg tega so ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva, organizirali proslavo, na kateri so sodelovali prostovoljci, profesorji in vodstvo šole, k sodelovanju pa so povabili tudi Slovensko filantropijo in dogodek oplemenitili s kulturnim programom v izvedbi dijakov in zaposlenih. 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je prostovoljstvo prisotno že vrsto let. Mnogi dijaki se vključujejo v mnoge aktivnosti na prostovoljni osnovi, v tem šolskem letu pa je skupina šestih dijakinj pod mentorstvom Mojce Saje Kušar izvedla zgleden prostovoljski projekt za integracijo dveh otrok priseljencev. Odzvali so se na pobudo sosednje OŠ Stična, kamor sta na začetku šolskega leta prišla dva učenca, priseljena iz Dominikanske republike. Ker na osnovni šoli nihče ne govori špansko, onadva pa nista govorila nobenega drugega jezika, so se dogovorili za prostovoljsko sodelovanje pri učenju slovenščine in njuno vključevanje v lokalno okolje. Sodelovale so tudi svetovalna delavka srednje šole, pomočnica ravnatelja osnovne šole in profesorica španščine, vsi skupaj pa so z ogromno usklajevanja prispevali k usvajanju slovenščine in spoznavanju nove kulture pri obeh otrocih in njuni družini. Vključevanje otrok v večinsko družbo pa ni bil edini izziv: srečali so se tudi s socialnim izključevanjem vrstnikov zaradi temnejše barve kože pri mlajšem dečku, zato je bilo nujno pozornost posvetiti krepitvi medkulturnih kompetenc tako pri obeh novincih kot v njunih razredih. Dečka sta se naučila sporazumevati v slovenščini, čeprav ju čaka še veliko dela za enakovredno sledenje pouku. Še bolj pomembno pa je, da sta se uspela vključiti v okolje in da so ju sprejeli njuni sošolci. Eden od njiju je marca razredu predstavil Dominikansko republiko, njeno kulturo in mesto, kjer je živel, kar je bilo sošolcem zelo zanimivo. Prostovoljke so prispevale pomemben del k vključevanju teh dveh otrok v družbo in šolo, njihovo angažiranje in proaktivnost obeh šol pa je primer odličnosti na področju integracije in vredna posnemanja.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se