Print header

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017

12.07.2018 Slovenska filantropija

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2017 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1499 prostovoljskih organizacij(1307 v letu 2016, 1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) in 151 organizacij s prostovoljskim programom (71 v letu 2016) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 291.214 (307.262  v letu 2016, 96. 822 v letu 2015, 84.206v letu 201446.903 v letu 2013, 54.137v letu 2012, 27.014 v letu 2011), opravili pa so 9.466.281 ur prostovoljskega dela (10.729.514 ur v letu 201610.878.360 ur v letu 2015, 10.056.740 ur v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012, 4.296.348 ur v letu 2011).

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2017 opravljenih 9.282.195 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so se vpisale v vpisnik, opravljenih 184.086 prostovoljskih ur (124.096 ur v letu 2016). Iz zbirnih podatkov je razvidno, da je število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom rahlo upadlo, vendar pa je število prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo.

Na upad prostovoljskih ur in prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah vpliva znižanje brezposelnosti v letu 2017. S strani prostovoljskih organizacij so bile dane povratne informacije, da znižanje brezposelnosti oziroma zaposlitev določenega prostovoljca močno vpliva na število opravljenih prostovoljskih ur. Brezposelna oseba lahko opravi več prostovoljskih ur kot zaposlena oseba, prav tako se  ljudje brez zaposlitve pogosteje odločajo za prostovoljstvo, ki jim med drugim predstavlja tudi eno izmed možnosti za socialno vključenost.

Na spodnji sliki je prikaz povprečnega števila prostovoljskih ur na posameznega prostovoljca po regijah. Razvidno je, da največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v Podravski regiji, medtem ko je število opravljenih prostovoljskih ur na posameznega prostovoljca najnižje na Primorsko-notranjskem. V letu 2016 je bilo največ prostovoljskih ur opravljenih v Posavski regiji, najmanj pa na Koroškem. Povprečno število prostovoljcev je upadlo tako v organizacijah s prostovoljskim programom kot v prostovoljskih organizacijah, medtem ko je povprečno število opravljenih prostovoljskih ur na prostovoljca v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo, v prostovoljskih organizacijah pa rahlo upadlo.

Po zadnjih zbranih podatkih je bilo največ prostovoljskega dela opravljenega na vsebinskem delu, kjer gre v skladu z zakonom za opravljanje tiste vrste prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine[4], ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta, tj. 6.524.717 ur vsega opravljenega prostovoljskega dela oziroma 68,92 % (v letu 2016: 7.955.411 ur oziroma 74,15 %, v letu 2015: 8.344.689 ur oziroma 76,1 %, v letu 2014: 7.838.880 uroziroma 77,95 % v letu 2013: 4.218.002 ur oziroma 68,64 %, v letu 2012: 3.468.756 ur oziroma 62,62 %, v letu 2011: 2.923.571 ur oziroma 68,04 %). Pri organizacijskem delu, kjer gre za opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov in opravljanje mentorstva prostovoljcem, je bilo opravljenih 1.698.605 ur oziroma 17,95 % (v letu 2016: 1.756.594 ur oziroma 16,37 %,  v letu 2015: 1.633.708 ur oziroma 15,02 %, v letu 2014: 1.808.523 ur, oziroma  17,99 %, v letu 2013: 1.591.030 ur oziroma 25,82 %, v letu 2012: 1.659.850 ur oziroma 29,96 %, v letu 2011: 1.262.291 ur oziroma 29,38 %) prostovoljskega dela, pri drugem delu, ki je v zakonu opredeljeno kot opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu, za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje, pa je bilo po zbranih podatkih opravljenih 1.242.959 ur oziroma 13,13 % (v letu 2016: 1.017.509 ur oziroma 9,48 % v letu 2015: 899.963uroziroma 8,27 %, v letu 2014: 409.337 uroziroma 4,07 %, v letu 2013: 278.666 ur oziroma 4,5 %, v letu 2012: 410.189 ur oziroma 7,40 %, v letu 2011: 110.486 ur oziroma 2,57 %).

Spolna struktura prostovoljcev po zbranih podatkih za leto 2017 v Sloveniji je pokazala, da je prostovoljcev ženskega spola 164.868 oziroma 56,61 % (v letu 2016: 171.507 oziroma 55,82 %, v letu 2015: 63.445oziroma 65,53 %, v letu 2014: 52.040oziroma   61,80 %, v letu 2013: 29. 786 oziroma 63,51 %, v letu 2012: 35.311 oziroma 65 %, v letu 2011: 15.705 oziroma 58,1%) in moškega spola 126.346, kar predstavlja 43,38 % (v letu 2016: 135.755 oziroma 44,18 %, v letu 2015: 33.377 oziroma34,47 %,v letu 2014: 32.166 oziroma 38,20 %, v letu 2013: 17. 117 oziroma 36,50 %, v letu 2012: 18.826 ali 35 %). Kot je razvidno iz preteklih podatkov se razmerje med številom prostovoljk in prostovoljci skoraj ne spreminja.

Iz spodnjega grafikona je razvidno, da je največji delež prostovoljcev moškega spola v starostni skupini nad 60 let, v letu 2016 pa je bilo največ prostovoljcev moškega spola v starostni skupni od vključno 18. do 30. leta. Podrobnejša analiza podatkov je ponovno pokazala, da je delež žensk v starostni skupini nad 60 let najvišji v društvih upokojencev, ki delujejo na področju sociale.

Iz podatkov za leto 2017 izhaja, da se je povečalo število prostovoljcev v starostni skupini nad 60 let, v okviru katere je bilo v preteklem letu aktivnih 112.916 prostovoljcev, kar predstavlja 38,77 % vseh prostovoljcev, medtem ko je število prostovoljcev v starostni skupini med 30 in 60 let rahlo upadlo. V preteklem letu je bilo v tej starostni skupini zabeleženo 90.652 prostovoljcev oziroma 31,13 % (v letu 2016: 102.543 oziroma 33,4 %). Znižalo se je tudi število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev oziroma 17,72 % (v letu 2016: 88.160 prostovoljcev oziroma 28,7 %), medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18. leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev, kar predstavlja 12,37 % vseh prostovoljcev. Primerjalno gledano se je delež prostovoljcev v starostni skupini do 18. leta močno povečal, saj je v letu 2016 znašal ta delež le 6,5 %. Iz zbirnih podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom (v javnih zavodih, predvsem osnovnih šolah). Vlada se zaveda, kako pomembno je prostovoljstvo med mladimi, saj ravno z opravljanjem prostovoljskega dela pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo sistem vrednot. Tako se je Vlada tudi v letos sprejeti strategiji zavezala, da bo spodbujala uvajanje prostovoljskih programov v javnih zavodih z namenom obogatitve in višje kakovosti storitev, upoštevajoč načelo nezdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva ter še posebno pozornost namenila spodbujanju prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju. Eden izmed predvidenih ukrepov v strategiji je tudi  beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc, ki bo mladim omogočil, da se vzpostavi enoten model za beleženje kompetenc prostovoljcev, iz katerega bo razvidno, katere spretnosti, znanja in izkušnje je prostovoljec pridobil z opravljanjem prostovoljskega dela.

Največ vpisanih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom je v Osrednjeslovenski in Podravski regiji, enako kot v letu 2016. Podrobnejša analiza je pokazala, da je indeks rasti vpisanih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom za leto 2016/2017 najvišji v Primorsko-notranjski regiji (135), Pomurski regiji (131) in Zasavski regiji (128).

Iz zbranih podatkov, ki so jih predložile organizacije, vpisane v vpisnik, je razvidno, da je večina prostovoljskega dela opravljenega v Republiki Sloveniji. Iz podatkov namreč izhaja, da je bilo v Sloveniji opravljenih 9.265.119 urprostovoljskega dela, kar predstavlja 97,87 % delež vseh prostovoljskih ur (v letu 2016: 10.557.432 ur oziroma 98,4 %v letu 2015: 10.709.830 ur oziroma98,45 %, v letu 2014: 9.900.602 ur, v letu 2013: 6.007.418, v letu 2012: 5.390.723 ur, v letu 2011: 4.215.408), v državah EU je bilo opravljenih 158.100 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 1,67 % (v letu 2016: 148.785 oziroma 1,4 %, v letu 2015: 133.115ur, v letu 2014: 131.503ur,v letu 2013: 127.804, v letu 2012: 16.881 ur, v letu 2011: 23.328 ur) ter v tretjih državah 43.062 ur prostovoljskega dela (v letu 2016: 23.297  uroziroma 0,2 %, v letu 2015: 35.415 ur,v letu 2014: 24.635 ur, v letu 2013: 26.573, v letu 2012: 131.191 ur, v letu 2011: 57.613 ur), kar pomeni 0,45 % vseh opravljenih prostovoljskih ur.

Podatki kažejo, da je indeks rasti opravljenih prostovoljskih ur najvišji na področju civilne zaščite in reševanja, medtem ko je bil v letu 2016 indeks rasti najvišji na področju kulture in umetnosti.

Iz poročil za leto 2017 izhaja, da je največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2017 opravljenih 6.312.871 prostovoljskih ur oziroma kar 66,68 % vseh prostovoljskih ur v letu 2017 (v letu 2016: 6.709.902 ur). Med področji, ki so določena s pravilnikom[6], je bilo v letu 2017 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja (963.066ur, tj. 10,17 %), na področju kulture in umetnosti (501.785 ure, tj. 5,30 %) ter na področju rekreacije (457.202 ure, tj. 4,83 %).

Ker se podatki nanašajo le na prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, zbir podatkov ne kaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih.

Glede na ocenjene vrednosti opravljenih prostovoljskih ur, ki so določene v pravilniku, in sicer za eno uro organizacijskega dela trinajst evrov, vsebinskega dela deset evrov in za opravljeno drugo prostovoljsko delo šest evrov, je bilo v letu 2017 po poročanju prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih:

-       1.698.605 ur organizacijskega dela v skupni višini 22.081.865,00 evrov,

-       6.524.717 ur vsebinskega dela v skupni višini 65.247.170,00 evrov ter

-       1.242.959 ur drugega dela v skupni višini 7.457.754,00 evrov.

Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 94.786.789 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Več. 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se