Print header

SPREMEMBE OSNUTKA ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU

12.10.2010

Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da je prišlo na sestanku delovne skupine za  pripravo Zakona o prostovoljstvu, ki je potekal 22. septembra, do manjših  sprememb  predloga  zakona.  Vsebinske  pripombe, ki so bile v pretežni  meri  upoštevane,  so  posredovali z Ministrstva za pravosodje in Službe Vlade RS za zakonodajo.

Spremembe:

V  besedilu  osnutka  zakona  je bil spremenjen 36. člen osnutka zakona, ki opredeljuje strategijo razvoja prostovoljstva.

Novo besedilo 36. člena se glasi:

(1) Z namenom spodbujanja prostovoljstva Vlada Republike Slovenije sprejme odlok, v katerem določi strategijo razvoja prostovoljskega dela (v nadaljnjem tekstu: Strategija).

(2) Strategija določa temeljne politike in ukrepe spodbujanja prostovoljskega dela.

(3) Strategija se določi za obdobje petih let.

(4) Strategijo pripravi ministrstvo pristojno za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v sodelovanju z delovnim telesom iz petega odstavka tega člena. 

(5) Za spremljanje izvajanja Strategije ter razvoja prostovoljstva Vlada Republike Slovenije imenuje stalno delovno telo, sestavljeno iz predstavnikov ministrstev in predlaganih predstavnikov prostovoljskih organizacij.


Pogoj za soglasje k predlogu zakona s strani Službe Vlade za zakonodajo je bil tudi brisanje 38. člena predloga zakona v celoti. Navedeni člen je določal povezovanje prostovoljskih organizacij v mreže.

Besedilo izbrisanega člena

(povezovanje prostovoljskih organizacij)

(1) Za lažje doseganje skupnih ciljev se lahko prostovoljske organizacije povezujejo v mreže prostovoljskih organizacij.

(2) Mreže prostovoljskih organizacij iz prejšnjega odstavka niso pravne osebe. Izkazujejo se s formaliziranim pristopom posamezne prostovoljske organizacije k mreži. Njena organizacija, način dela in pristojnosti so določene s pooblastilnim razmerjem prostovoljskih organizacij, ki so vanjo vključene.


Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve uskladilo določbe, ki se nanašajo na zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov ter vodenje evidenc. Po novem bo te naloge prevzela Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Prav tako je v novem osnutku zakona prišlo do zamenjave pojma »razvid« s pojmom »vpisnik«.

Glede na pripombe dane v javni razpravi je bil dodan četrti odstavek 10.
člena predloga zakona, ki se po novem glasi:
»Različno  obravnavanje, temelječe na kateri od osebnih okoliščin iz prvega in  drugega odstavka, ne pomeni diskriminacije, če se izvršuje zaradi zagotavljanja načela enakega obravnavanja.«

Roke hrambe, ki so ostali odprto vprašanje, so v predlogu zakona določili v  skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo. Tako je v četrtem odstavku 23.  člena določeno, da se podatki v evidenci hranijo 10 let od zadnjega vpisa v  evidenčni list. Listine na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani pa se hranijo 10 let od njihovega nastanka. Ker so listine lahko tudi podlaga  za priznavanje in izplačila stroškov, ki zaradi prostovoljskega dela ali v zvezi z njim nastanejo prostovoljcu ali stroškov, ki zaradi usposabljanja prostovoljcev lahko nastanejo prostovoljski organizaciji je bilo potrebno rok  določiti v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo.

Predlog zakona je ostal neusklajen z Ministrstvom za obrambo v delu, ki se nanaša na subsidiarno veljavnost zakona (4. člen).

4. člen
(subsidiarna veljavnost zakona)

Ta zakon velja za urejanje vseh vprašanj prostovoljstva, v kolikor poseben zakon posameznih vprašanj prostovoljstva ne ureja drugače.

NOVI OSNUTEK ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU (8. oktober 2010)
 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se