Print header

ZAKLJUČKI 7. SLOVENSKEGA KONGRESA PROSTOVOLJSTVA

17.02.2010

Moč prostovoljstva pri dvigu kvalitete življenja in odpravljanju revščine
Debeli Rtič, 4. in 5. februar 2010

1. Kongres poziva vlado naj vzpostavi pogoje za aktiven in konstruktiven civilni dialog s civilno družbenimi organizacijami in naj v dobro zagotavljanja višje kvalitete življenja in odpravljanja revščine sklene partnerstvo z nevladnimi organizacijami.

Kongres opominja državo na nesprejemljivost obravnavanja Zakona o prostovoljstvu in poziva k preučitvi pobud, ki so jih pripravile prostovoljske organizacije. Vlada RS naj prostovoljski sektor podpira z vsemi možnimi vzvodi in ne le z načelno podporo. Prav tako naj zagotovi možnost črpanja sredstev za potrebno infrastrukturo.

2. Kongres poziva vlado, da sprejme ustrezno medresorsko zakonodajo, ki bo vzpodbujala vključevanje prebivalcev v prostovoljske aktivnosti, in začne s pospešenim sprejemanjem zakona o organiziranem prostovoljstvu.

3. Kongres poziva medije, novinarje in druge ustvarjalce javnega mnenja, da se dejavno vključijo v promocijo prostovoljstva in s tem sodelujejo pri ustvarjanju pozitivnega vzdušja v Sloveniji.

Kongres spodbuja nadaljevanje prostovoljske promocijske kampanje, ki naj bo še posebej usmerjena na mlade. Kongres spodbuja razmah prostovoljstva v okviru šol in promocijo prostovoljstva skozi konkretne prostovoljske akcije.

4. Kongres poziva k aktivnemu sodelovanju različnih organizacij pri reševanju problemov in stisk posameznikov. Prav tako poziva k ustanovitvi mešanih skupin na lokalni in nacionalni ravni, ki bi lahko skrbele za vključitev vseh primernih organizacij v reševanje stisk posameznikov ali skupin.

Za doseganje kakovostne pomoči posameznikom v stiski poziva kongres k sodelovanju nevladnih organizacij z javnimi zavodi z izmenjavo informacij, katerih pomanjkanje bi lahko pomenilo tudi ogrožanje varnosti posameznikov in prostovoljcev.

Veliko oviro pri nudenju pomoči oziroma preventivnih aktivnosti prostovoljskih organizacij predstavljajo ovire pri dostopu do podatkov ogroženih ali potencialno ogroženih prebivalcev. Kongres poziva pristojne institucije k preučitvi ustreznih ukrepov, ki bi ob zagotavljanju varovanja osebnih podatkov omogočala delo prostovoljskim in humanitarnim organizacijam, predvsem v smislu nudenja ustreznih storitev.

5. Kongres predlaga sistemsko ureditev nagrajevanja prostovoljcev in nalaga nevladni delovni skupini za sistemsko ureditev prostovoljstva, da predlaga model nagrajevanja in vzpodbudi dialog za nacionalni konsenz.

Delo prostovoljcev mora biti cenjeno. Treba je najti ustrezne bonitete za posameznike, ki prostovoljsko investirajo svoj čas in energijo v skupno dobro. Kongres daje pobudo predsedniku Republike Slovenije, da med nacionalna  priznanja uvrsti tudi priznanje za posebne zasluge posameznikov pri vzpodbujanju oziroma izvajanju prostovoljstva. Sistem podeljevanja priznanj naj bo usklajen na vseh nivojih; na nivoju organizacij, lokalnih skupnosti in nacionalni ravni.

6. Kongres potrjuje nadaljnje delovanje nevladne delovne skupine za sistemsko ureditev prostovoljstva.

Delovanje nevladne delovne skupine naj bo odprto. Vzpostavljena naj bo redna komunikacija s Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Kongres še posebej poziva k podajanju pobud mrežne organizacije. Delovna skupina naj še naprej deluje na Razvidu prostovoljskega dela. Posebno pozornost naj nameni iskanju možnih in hkrati ne preveč birokratskih postopkov evidentiranja in vrednotenja prostovoljstva. V to naj vključi vse članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

7. Kongres predlaga ustanovitev mreže/koalicije nevladnih organizacij, ki bo delovala na področju človekovih pravic in se ukvarjala s temeljnimi vprašanji: zagotavljanje že obstoječih pravic in/ali spreminjanje zakonodaje po meri človeka. Kongres spodbuja vzpostavitev informativnih točk na lokalni ravni, kamor se lahko prebivalci obrnejo po nasvet.

8. Kongres spodbuja širitev medgeneracijskih aktivnosti na vseh nivojih družbe in poziva lokalne oblasti, da ustvarjajo možnosti za razmah medgeneracijskega sodelovanja z dodelitvijo primernih prostorov za njegovo izvajanje.

Na področju medgeneracijskega sodelovanja kongres predlaga zbiranje podatkov o obstoječih medgeneracijskih centrih in podobnih pobudah v smislu krepitve sodelovanja med organizacijami, ki izvajajo projekte ali programe medgeneracijskega sodelovanja in temeljijo na enakopravnem vključevanju različnih generacij. O pomembnosti tovrstnega povezovanja je treba informirati vsa ministrstva in lokalne oblasti. Kongres poziva lokalne skupnosti in župane, da zagotovijo pogoje za vzpostavitev medgeneracijskih centrov.

9. Kongres vzpodbuja aktivnosti za razmah stanovskega prostovoljstva, posebej promocijo že vzpostavljenih dobrih praks.  

10. Kongres ustanavlja delovno skupino za sistemsko ureditev prostovoljstva v bolnicah.

Delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva v bolnišnicah je sestavljena iz predstavnikov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Splošne bolnišnice Novo mesto, Društva onkoloških bolnikov s podporo Slovenske filantropije. Njen namen je sprejetje Pravilnika o organizaciji in izvajanju organiziranega prostovoljstva v bolnišnicah. Kongres sprejema izhodiščno delovno gradivo kot osnutek pravilnika.

11. Kongres poziva Ministrstvo za šolstvo in šport ter vodstva šol, da ustvarijo pogoje za razmah prostovoljstva znotraj obstoječega šolskega sistema v smislu vzgoje otrok v smeri prevzemanja odgovornosti in aktivne participacije v družbenih procesih.

12. Kongres je imenoval novo Etično komisijo za prostovoljstvo, katere naloga je skrbet za ugled prostovoljstva in podajo neodvisnega mnenja ob možnih nesoglasjih med vključenimi v prostovoljske aktivnosti.

Kongres je razrešil Etično komisijo, ki je bila imenovana na 6. Slovenskem kongresu  prostovoljstva, saj ji je potekel mandat in imenoval novo komisijo.
Člani nove Etične komisije so:

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se