Print header

Predlogi sprememb Strategije razvoja NVO in prostovoljstva

14.07.2017

V procesu javne razprave o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva je Slovenska filantropija v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij opravila vrsto aktivnosti in dokument v sodelovanju s prostovoljskim sektorjem in strokovno javnostjo dopolnila povsod, kjer je to bodisi nujno bodisi dobrodošlo za razvoj prostovoljstva.

Javna razprava je potekala do 14. julija 2017 in zato smo ta dan Ministrstvu za javno upravo poslali dopolnitve, popravke in predloge na področju prostovoljstva. V dokument smo jih vpisali rdeče, jih opremili z obrazložitvami in opombami ter izpostavili nekatera odprta vprašanja. Ogledate si jih lahko TUKAJ.

Ključna izhodišča

Dokument, poslan v javno razpravo, vsebuje pozitivna izhodišča za razvoj NVO in prostovoljstva, ni pa celovit in zadosten. V njem manjkajo nekateri pričakovani rezultati, ukrepi in aktivnosti za spodbujanje razvoja prostovoljstva, tako v nevladnem kot v javnem sektorju; dodali smo jih v skupen akcijski načrt pri točki 5, ki se nanaša na razvoj prostovoljstva.

V prilogah k akcijskemu načrtu (poglavje 4) smo prispevali obširno gradivo pri vseh ministrstvih in izpostavili naslednja vsebinska področja, ki manjkajo:

-        mladi,

-        šport,

-        znanost,

-        turizem.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport mora skupaj z Uradom za mladino pripraviti ukrepe za razvoj prostovoljstva na celotnem področju, ki ga pokriva, ne le na področju šolstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravljeno prispevati spodbude za razvoj prostovoljstva v turizmu v sodelovanju z nevladnimi organizacijami na tem vsebinskem področju.

Vsebine na področju kulture so bile pripravljene pomanjkljivo, zato delovna skupina za področje prostovoljstva v kulturi predlaga, da se gradivo tega resorja umakne in ponovno izdela ustrezno glede na dejansko stanje in potrebe nevladnih organizacij in prostovoljstva v kulturi. Zapis delovne skupine za kulturo je dostopen TUKAJ.

Odprto vprašanje ostaja prostovoljstvo v socialnih podjetjih in zadrugah; predlog za ureditev tega področja je obrazložen v dopolnitvah.

Specifično področje je prostovoljstvo v zaporih, kjer zakonske omejitve onemogočajo smiselno in družbeno koristno umestitev prostovoljstva z namenom reintegracije in opolnomočena oseb na prestajanju kazni; podajamo predlog spremembe zakonodaje na tem področju za življenjsko ureditev prostovoljstva znotraj Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Predlagamo, da (ne glede na morebitna nasprotna stališča) akcijski načrt za prostovoljstvo po posameznih ministrstvih v strategiji ostane. Prostovoljstvo namreč sega tudi na druga področja, ne le v nevladni sektor, zato potrebuje različne ukrepe in spodbude na različnih področjih družbenega življenja. Za razvoj prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju so potrebni povsem drugačni ukrepi kot za boljšo ureditev prostovoljnega gasilstva, za kakovostno prostovoljstvo v kulturi pa drugačni kot za spodbujanje prostovoljstva oseb iz ranljivih skupin z namenom njihove socialne aktivacije. Enotni ukrepi za razvoj prostovoljstva torej niti slučajno ne bi mogli biti smiselni, kaj šele učinkoviti.

Iz gradiv, ki so jih pripravila posamezna ministrstva, je razvidno različno razumevanje in vrednotenje prostovoljstva in njegove vloge v družbenem življenju. Predlagamo, da se pripravi načrt informiranja in svetovanja različnim ministrstvom, ki se ukvarjajo s pripravo in izvedbo javnih razpisov, da bodo vanje povsod vključene spodbude, ki jih je predvidel Zakon o prostovoljstvu.

Pomemben poudarek iz vseh oblik posvetovanja glede strategije je tudi nujnost načrtovanja spodbud za delo nevladnih organizacij v lokalnih skupnostih in ukrepov za zagotavljanje upoštevanja Zakona o prostovoljstvu v občinskih upravah.

Za razvoj prostovoljstva v Sloveniji je potrebna stabilna in trajna podporna struktura na nacionalni ravni. Kakovostna podpora organizacijam, informiranje, svetovanje, promocija, usposabljanja in zagovorništvo na področju prostovoljstva ter razvoj novih oblik prostovoljstva, ki se porajajo zaradi novih družbenih potreb, zahtevajo profesionalnost in stabilnejše pogoje delovanja.

O nadaljnjih korakih oblikovanja strategije vas bomo redno obveščali.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se