PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Junaki našega časa 2020

Junaki našega časa 2020

16.06.2020 Slovenska filantropija

 

V šolskem letu 2019/2020 je naziv Junaki našega časa potrdilo 16 šol in en dijaški dom: OŠ Antona Aškerca (Velenje), OŠ Grad, OŠ Janka Glazerja, OŠ Kuzma, OŠ Livada (Ljubljana), OŠ Lucija, OŠ Miren (POŠ Bilje), OŠ Pohorskega bataljona, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka (Kranj), OŠ Sladki Vrh, OŠ Toneta Čufarja (Ljubljana), OŠ Zreče, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola Črnomelj, Srednja zdravstvena šola Ljubljana in Dijaški dom Antona Martina Slomška iz Maribora.

 

Posebno skrb za razvoj prostovoljstva otrok in mladih pa so na novo izkazale tri osnovne šole Horjul, Orehek in Komenda Moste.

 

Vsi zgoraj našteti zavodi načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Izkazali so se s številnimi akcijami in projekti na različnih področjih (med-vrstniška pomoč, sodelovanje z domovi starejših občanov in drugimi zavodi, sodelovanje pri pripravi športnih in kulturnih prireditev, pomoč živalim, zbiranje raznih potrebščin …).

 

Fotografije.

 

OŠ ANTONA AŠKERCA, Velenje

Prostovoljci so vse šolsko leto redno in vestno obiskovali prejemnike pomoči, razveseljevali starejše občane v DVO Velenje, se družili z otroki na CVIU in v vrtcu, drugošolcem so pomagali pri domačih nalogah in ustvarjanju v podaljšanem bivanju ter pri razvijanju učinkovitega branja. Enkrat mesečno so pomagali tudi pri urah branja s terapevtskim kužkom. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Ines Zakrajšek.

 

OŠ GRAD, Grad

Učenci so v okviru projekta Popestrimo šolo obiskali ostarele in osamljene posameznike iz občine ter jih obdarovali s keksi in voščilnicami. Učenci 9. razreda so sodelovali v tutorstvu učencem 1. razreda in jim tako pomagali, da so se laže znašli v šoli, se z njimi družili, jim pomagali pri kosilu in v garderobah. V sodelovanju z Rdečim križem so se udeležili akcije Drobtinica. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Ropoša Januš.

 

OŠ KUZMA, Kuzma

S projektom Srečen sem, ko notranje bogatim sebe in druge, razvijajo že dolgoletno tradicijo prostovoljstva. Poleg obiska starejših v domu Kuzma so se prostovoljci vključili v starejšo skupino vrtca  in tako najmlajše osrečevali z branjem pravljic, zgodbic, se z njimi zabavali ob igri, ki so jo sami pripravili. Vključevali so se tudi v razrede prve triade, učencem brali zgodbe, skupaj z njimi izdelovali izdelke za dedke in babice ob različnih priložnostih in praznikih. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Suzana Farič, Martina Černi.

 

OŠ LIVADA, Ljubljana

S projektom Drobtinica so s plakati, s poslikavo bombažnih vrečk in s kratko šolsko oddajo obeležili Svetovni dan hrane. Posvečali so se skrbi za starejše, ozaveščali o medgeneracijski solidarnosti, humanosti in trajnostnem delovanju za zdravo in čisto okolje. Ob novem letu so zbirali učne pripomočke za šolske otroke iz azila in iz socialno šibkejših družin ter jim pripravili darilca. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Natalija Veselič Martinjak.

 

OŠ LUCIJA, Portorož

Prostovoljci med-vrstniške učne pomoči UPS – Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj nudijo pomoč sošolcem istega razreda in mlajšim učencem. Izpeljali so tri zbiralne akcije papirja, med popoldanskim druženjem so obrali oljke v šolskem oljčniku in izvedli sprostitveno delavnico na temo oljk, izdelovali so različne novoletne okraske iz naravnih materialov in pekli pecivo za Miklavžev sejem, na katerem so izdelke ponujali za simboličen prispevek. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Ana Horvat.

 

OŠ MIREN, POŠ BILJE

Šola sodeluje z več lokalnimi organizacijami in skupaj še bolj krepijo medgeneracijsko druženje, neformalni prenos znanj ter sodelovanje in povezovanje različnih društev. Celoletni projekt medgeneracijskega druženja je postal povezovalni člen med različnimi generacijam. Učenci so se ob različnih priložnostih družili z najmlajšimi (enoletnimi otroki) in malo starejšimi (najstarejša udeleženka je štela 99 let). Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Liljana Kavčič.

 

OŠ PRESKA, Medvode

Prostovoljci so se družili s starejšimi v Centru starejših Medvode, mladi za podnebje so organizirali in izvedli okroglo mizo o podnebnih spremembah, na stojnici so zbirali dobrodelne prispevke za hrano in veterinarsko oskrbo zapuščenih mačk, snemali film Nikoli ne obupaj, namenjen spodbujanju vrstnikov k sprejemanju in vztrajanju. Devetošolci prostovoljci so v oddelku podaljšanega pouka in med odmori prostovoljno pomagali prvošolcem pri kosilu, v šolski knjižnici, na kostanjevem pikniku, pri učenju, branju, delanju nalog, ustvarjanju in športu. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Romana Franković.

 

OŠ SIMONA JENKA, Kranj

Mladi prostovoljci rdečega križa so skrbeli za promocijo prve pomoči na šoli in v vrtcu, prostovoljci med-vrstniške pomoči pa so kot tutorji skrbeli za medsebojno pomoč sošolcem pri šolskem delu. V skupnem dogodku treh šol Dobra dela so promovirali prostovoljstvo in povezovali  prostovoljce osnovnih šol. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Bogdana Mikša in Irena Hudobivnik.

 

OŠ SLADKI VRH, Sladki Vrh

Miselne uganke so dejavnost, namenjena starejšim občanom občine Šentilj. Z njo starejše spodbujajo k aktivnemu miselnemu življenju, druženju med seboj in z mladimi. Na delavnicah  krepijo spomin, se urijo v miselnih aktivnostih, besednih ugankah in zavozlankah. Hkrati pa učenci udeležence delavnice navajajo na uporabo računalnika ter jih spodbujajo k pozitivnemu in odprtemu odnosu do IKT tehnologije. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Smiljana Valcl.

 

OŠ TONETA ČUFARJA, Ljubljana

Čufarjevi prostovoljci, vrstniška mediacija (nenasilno reševanje sporov), Daj naprej (humanitarne akcije), Čufarjevi ekologi, tutorstvo, prostovoljke akcije, šolske akcije znotraj šole (zbiranje papirja, pomoč učiteljem) – vse to so dejavnosti, pri katerih so tudi letos sodelovali mladi prostovoljci v projektu Čufarjeva dlan. Številni med njimi so zelo aktivni tudi pri prostovoljskih projektih zunaj šole. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lea Lenček.

 

OŠ ZREČE, Zreče

Prostovoljci so z akcijo Migaj, bodi fit za učence šole na hodnikih pripravili športne poligone in jim učencem ponudili usmerjeno in zanimivo vadbo. Tako so zadovoljili so otroško potrebo po gibanju, hkrati pa ustavili brezglavo divjanje po šolskih hodnikih in oklici šole. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Alenka Črešnar Gorjup.

 

OŠ JANKA GLAZERJA, Ruše

Projekt prostovoljstva na šoli so poimenovali Iz srca podarim – s srcem delim. V okviru projekta so izvedli več akcij:  organizirali so zbiralno akcijo hrane in predmetov za osebno higieno za socialno šibke družine, se družili z uporabniki VDC Polž – Enota Ruše, zbirali prostovoljne prispevke za socialno ogrožene učence in tako omogočili vključevanje učencev v različne šolske dejavnosti; na dobrodelni prireditvi so s kulinaričnim dogodkom Pisker fest kuhali golaž za obiskovalce; v projektu Drobtinica pa so zbirali prostovoljne prispevke. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Štritof.

 

OŠ POHORSKEGA BATALJONA, Oplotnica

Učenci so sovrstnikom pomagali na različne načine: z učno pomočjo mlajšim učencem in priseljencem (tudi preko spleta), s pomočjo pri domačih nalogah v OPB, s povezovanjem, druženjem in varstvom mlajših učencev med glavnim odmorom, s pomočjo malčkom v vrtcu pri različnih dejavnostih, sodelovali pa so tudi v drugih aktivnostih lokalnih organizacij ter zbiralnih akcijah. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Urška Lesjak.

 

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ, Črnomelj

Dijaki so opravljali prostovoljno delo v Belokranjski veterinarski službi Črnomelj, v Vrtcu Loka Črnomelj, v delavnicah Naučimo se uporabljati svoj mobilni telefon, ki jih je organiziral ZIK Črnomelj v sodelovanju s Centrom medgeneracijskega učenja, nudili so učno pomoč osnovnošolcem in dijakom naše šole. Enkrat mesečno so potekali skupni sestanki na šoli. Dijaki so svoje delo predstavljali na odprtem dnevu šole, informativnih dnevih, spletni strani šole in FB, v medijih ter preko šolskega radia in oglasne deske. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Janja Jankovič.

 

GIMNAZIJA CELJE – CENTER, Celje

Dijaki so v dobrodelnem projektu #enostavnoČLOVEK zbirali potrošni material za varne hiše in krizne centre, priredili so 14 solidarnostnih akcij (druženje in predstava za starejše občane ter otroke, deljenje voščilnic po mestu Celje, zbiranje igrač za pediatrijo, petje zbora v mestu in številne druge). Sodelujejo tudi z več organizacijami, v katerih dijaki nudijo pomoč različnim ranljivim skupinam – starostnikom, varovancem CUDV, otrokom s posebnimi potrebami, otrokom iz socialno ogroženih družin. Dijaki so tudi tutorji – pomagajo dijakom z učnimi težavami. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjana Turnšek.

 

DIJAŠKI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Maribor

Osrednji cilj vseh prostovoljskih aktivnosti je ustvarjati solidarnost in sožitje v okolju, v katerem živimo. Gojenci zavoda so nudili učno pomoč iz različnih predmetov in tudi drugih veščin, prostovoljili so v vrtcu (z otroki so se igrali in ustvarjali), izvajali so aktivnosti v okviru Večgeneracijskega centra, učili starejše računalništva, urejali so okolico in skrbeli za živali, ter izvedli  medgeneracijski tabor v domu starostnikov v Lenartu. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lidija Hamler.

 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, Ljubljana

Dijaki prostovoljci so aktivni v bolnišnicah, domovih za starejše (učenje računalniških veščin in izvajanje senzoričnega gledališča, projekt Bodi dober, bodi kul), v vrtcih, pomagajo v različnih centrih za mlade in dejavnostih Rdečega križa, na različnih prireditvah pa promovirajo zdravje. V obdobju epidemije koronavirusa so dijaki v okviru projekta Maske za vse šivali maske. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Nevenka Kralj in Nataša Osojnik.

 

NOVI JUNAKI NAŠEGA ČASA

 

OŠ HORJUL, Horjul

Učenci višjih razredov so pri pomoči mlajšim učencem ob pisanju domače naloge urili različne spretnosti. Preko prostovoljskih aktivnosti so se lahko vživeli v vlogo učitelja oziroma vodje dejavnosti. V zbiralni akciji za otroški nasmeh pod okriljem Rdečega križa so zbirali kape, šale, nogavice in rokavice ter sladkarije, piškote, suho sadje in denarne prispevke za novoletno obdaritev otrok iz ekonomsko šibkejših družin. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Barbara Buh.

 

OŠ OREHEK, Kranj

Na OŠ Orehek Kranj že vrsto let deluje preventivna dejavnost Prostovoljno delo za učence predmetne stopnje. Prosti čas učenci namenjajo druženju otrok v vrtcu, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu. Bili so bralni prijatelji, s svojimi veščinami, znanjem so pomagali pri športnih in likovnih krožkih, popestrili prosti čas starejšim občanom. Letošnji devetošolci so organizirali šolske plese za učence predmetne stopnje, se večkrat preskusili kot voditelji in pomočniki na prireditvah ter drugih dogodkih, bili so tudi turistični vodniki po mestu in razstavi v šoli, pomagali so pri zbiranju starega papirja, igrač, hrane. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjeta Vene.

 

OŠ KOMENDA MOSTE, Komenda

Interesna dejavnost Vitezi našega časa spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Učenci so se družili z otroki v vrtcu, starejšim pa so pomagali pri fizičnih opravilih, jim bili družabniki ter jih učili uporabe moderne tehnologije, s katero so v času izolacije ohranjali stik s svojci. Za socialno ogrožene družine so pripravili dobrodelno akcijo, v dobrodelne namene ustvarjali in pekli pecivo, vrstnikom pa pomagali pri učenju in opravljanju domačih nalog. Aktivirali so se tudi v času zaprtja šol, ko so pisali pisma ter klicali osamljene in starejše. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki